Jestem z Ukrainy, mam nadany PESEL UKR. Czy mogę otrzymać dodatek węglowy?

Zasady i warunki przyznawania dodatku węglowego reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

W art. 2 ust. 7 pkt. 2 i 3 wskazane są kategorie cudzoziemców, które posiadają uprawnienie do starania się o dodatek węglowy. Wśród nich wymienieni są między innymi cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania w Polsce i przebywający na jej terytorium na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z łączeniem rodzin albo zamiarem zamieszkania w Polsce w przypadku posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE przyznanego przez inne państwo Unii Europejskiej.

 Do dodatku węglowego posiadają także uprawnienie cudzoziemcy, którym nadano status uchodźcy albo udzielono ochrony uzupełniającej, jak też cudzoziemcy przebywający w Polsce w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

Z powyższego wynika, że obywatele Ukrainy, którym został nadany numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa) nie posiadają uprawnienia do uzyskania dodatku węglowego. Należy zaznaczyć, że nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie specustawy nie oznacza, że został mu nadany status uchodźcy, który jest nadawany w odrębnym postępowaniu po spełnieniu innych warunków i w związku z tym jest całkowicie odrębną instytucją prawną.

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.