Konsekwencje wyjazdu z Polski na okres powyżej miesiąca – status UKR

Aktualizacja: 03.02.2023

Utrata statusu PESEL UKR w razie wyjazdu z Polski:

Cudzoziemiec objęty w Polsce ochroną czasową na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostaje pozbawiony uprawnień wynikających z posiadania PESEL UKR, jeżeli wyjedzie z Polski na okres powyżej 30 dni.

Tylko osoba, która jednorazowo opuściła terytorium Polski na okres przekraczający 1 miesiąc, utraci prawo pobytu zawarte w art. 2 ust. 1 specustawy (prawo pobytu w Polsce do 24 sierpnia 2023 roku). W sytuacji gdy suma pobytów poza terytorium Polski przekroczy 1 miesiąc, jednak jednorazowo żaden z nich nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc, nie dojdzie do utraty uprawnień, o których mowa w art. 2 ust. 1 specustawy.

Utraty uprawnień w przypadku opuszczenia terytorium RP nie stosuje się do osób skierowanych do wykonywania pracy lub usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby poinformować o takim wyjeździe urząd gminy należy złożyć stosowne oświadczenie na urzędowym formularzu (wzór formularza).

W przypadku pobytu poza granicami Polski można to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika.

Złożenie tego oświadczenia będzie skutkowało pozbawieniem uprawnień przyznanych w Polsce.

Wyjazd z Polski do innego kraju Schengen

W przypadku wyjazdu z Polski do innego kraju strefy Schengen może się zdarzyć, że polskie organy nie będą miały wiedzy o tym, że cudzoziemiec przebywa przez dany okres poza Polską, ze względu na brak kontroli granicznej. 

Jeżeli taki cudzoziemiec, po wyjeździe z Polski będzie chciał skorzystać z ochrony czasowej w innym kraju UE, powinien więc sam zadbać o to, żeby informacja o wyjeździe dotarła do polskich władz. W tym celu powinien złożyć oświadczenie o tym, że wyjechał z Polski na okres ponad 30 dni.

Jeżeli cudzoziemiec zdecyduje się na powrót do Polski i chciałby ponownie korzystać z PESEL UKR, jest to możliwe, ale tylko w wyniku przybycia na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Odzyskanie statusu PESEL UKR powinno nastąpić automatycznie, można też złożyć ponowny wniosek o PESEL UKR zwracając się do właściwego urzędu.

Wyjazd z Polski do kraju poza strefą Schengen

Jeżeli cudzoziemiec opuścił Polskę na okres ponad 30 dni, bo wyjechał do Ukrainy lub do innego kraju poza strefą Schengen, automatycznie traci PESEL UKR.

Jeżeli cudzoziemiec zdecyduje się na powrót do Polski i chciałby ponownie korzystać z PESEL UKR, jest to możliwe, ale tylko w wyniku przybycia na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 

Cudzoziemiec musi zatem wjechać do Polski z Ukrainy (niekoniecznie bezpośrednio), podając na granicy powód przyjazdu jako związany z wojną. 

Odzyskanie statusu PESEL UKR powinno nastąpić automatycznie, można też złożyć ponowny wniosek o PESEL UKR zwracając się do właściwego urzędu.