Konsekwencje wyjazdu z Polski na okres powyżej 30 dni – status UKR

Cudzoziemiec(-mka) objęty(-ta) w Polsce ochroną czasową na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostaje pozbawiony uprawnień wynikających z posiadania PESEL UKR, jeżeli wyjedzie z Polski na okres powyżej 30 dni.

Tylko osoba, która jednorazowo opuściła terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni, utraci prawo pobytu zawarte w art. 2 ust. 1 specustawy (prawo pobytu w Polsce do 30 czerwca  2024 roku). W sytuacji gdy suma pobytów poza terytorium Polski przekroczy 30 dni, jednak jednorazowo żaden z nich nie będzie dłuższy niż 30 dni, nie dojdzie do utraty uprawnień, o których mowa w art. 2 ust. 1 specustawy.

Utraty uprawnień w przypadku opuszczenia terytorium RP nie stosuje się do osób skierowanych do wykonywania pracy lub usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby poinformować o takim wyjeździe urząd gminy należy złożyć stosowne oświadczenie na urzędowym formularzu (wzór formularza).

W przypadku pobytu poza granicami Polski można to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika.

Złożenie tego oświadczenia będzie skutkowało pozbawieniem uprawnień przyznanych w Polsce.

Wyjazd z Polski do innego kraju Schengen

W przypadku wyjazdu z Polski do innego kraju strefy Schengen może się zdarzyć, że polskie organy nie będą miały wiedzy o tym, że cudzoziemiec przebywa przez dany okres poza Polską, ze względu na brak kontroli granicznej. 

Jeżeli taki cudzoziemiec, po wyjeździe z Polski będzie chciał skorzystać z ochrony czasowej w innym kraju UE, powinien więc sam zadbać o to, żeby informacja o wyjeździe dotarła do polskich władz. W tym celu powinien złożyć oświadczenie o tym, że wyjechał z Polski na okres ponad 30 dni.

Jeżeli cudzoziemiec(-mka) zdecyduje się na powrót do Polski i chciałby ponownie korzystać z PESEL UKR, jest to możliwe, ale tylko w wyniku przybycia na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Odzyskanie statusu PESEL UKR powinno nastąpić automatycznie, można też złożyć ponowny wniosek o PESEL UKR zwracając się do właściwego urzędu.

Wyjazd z Polski do kraju poza strefą Schengen

Jeżeli cudzoziemiec(-mka) opuścił Polskę na okres ponad 30 dni, bo wyjechał do Ukrainy lub do innego kraju poza strefą Schengen, automatycznie traci PESEL UKR.

Jeżeli cudzoziemiec(-mka) zdecyduje się na powrót do Polski i chciałby ponownie korzystać z PESEL UKR, jest to możliwe, ale tylko w wyniku przybycia na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 

Cudzoziemiec(-mka) musi zatem wjechać do Polski z Ukrainy (niekoniecznie bezpośrednio), podając na granicy powód przyjazdu jako związany z wojną. 

Odzyskanie statusu PESEL UKR powinno nastąpić automatycznie, można też złożyć ponowny wniosek o PESEL UKR zwracając się do właściwego urzędu.