Na jakich zasadach cudzoziemcy (nie obywatele Ukrainy) mogą wjechać do Polski?

Aktualizacja: 27.01.2023

Jeśli jesteś obywatelem kraju trzeciego (nie posiadającym prawa do wjazdu na terytorium RP/państw Schengen) możesz otrzymać tymczasowe zezwolenie na pobyt wydane przez Komendanta SG (na 15 dni), o ile wykażesz, że Twój przyjazd do Polski wynika z konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Należy zaznaczyć, że wydanie tej zgody ma charakter fakultatywny, czyli komendant danej placówki może odmówić wjazdu, jeżeli uzna, że dana osoba nie spełnia wymogów specjalnych regulacji prawnych.

Następnie możesz (w zależności od indywidualnej sytuacji):

  • wyjechać do swojego kraju (jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie skontaktuj się z ambasadą swojego kraju)
  • wejść w procedurę legalizacji pobyt w Polsce tj. złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy [zob. https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/pliki-do-pobrania/314]. Warto wiedzieć, że wniosek o pobyt czasowy, złożony najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP legalizuje ten pobyt do dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie.
  • złożyć wniosek o status uchodźcy lub o udzielenie ochrony uzupełniającej – PAMIĘTAJ! Ochrona ta jest przyznawana osobom, którym grozi prześladowanie/niebezpieczeństwo w kraju pochodzenia, czyli niekoniecznie w Ukrainie.
  • Zostać  objęty(a)  ochroną czasową. Ochrona czasowa przysługuje obywatelom innych państw Ukrainy, którzy uciekli z tego kraju po 24 lutego 2022 r., jeśli na Ukrainie posiadali status uchodźcy (lub taki status posiadali najbliżsi członkowie ich rodzin). Ochrona czasowa będzie także przysługiwać osobom, które posiadały ważne zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie i nie mogą w sposób bezpieczny i trwały wrócić do swojego kraju.Ochroną czasową mogą zostać objęci także nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonkowie obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Osobom przebywającym na terytorium Ukrainy zalecamy ewakuację i załatwienie formalności po dotarciu w bezpieczne miejsce w Polsce.

PAMIĘTAJ! Zgoda na wjazd na terytorium RP nie gwarantuje prawa do swobodnego poruszania się po terytorium Unii Europejskiej/państw Schengen! W tym zakresie wymogi prawne pozostają niezmienne! Warto pamiętać, aby na bieżąco śledzić komunikaty wydane przez polskie władze i Straż Graniczną!