Na jakich zasadach podjąć mogą studia nowi studenci (nie – kontynuujący) obywatele Ukrainy?

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewidują, że każda uczelnia określa własne procedury przyjęcia na studia. Procedura ta obejmuje weryfikację osiągniętych efektów uczenia się w oparciu o ustalone przez organy uczelni zasady. 

W przypadku obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, mogą zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. 

W sytuacji stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia może zobowiązać studenta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim. 

W przypadku kształcenia na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych odpłatność jest regułą. 

Jednakże zgodnie z treścią ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce opłat związanych z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Polski.