Nie jestem obywatelem Ukrainy, czy mogę uzyskać dokument Diia.pl?

Dokument elektroniczny Diia.pl w aplikacji mObywatel może uzyskać osoba, która:

– wjechała do Polski z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz

– posiada numer PESEL UKR oraz

– posiada profil zaufany.

Posiadanie numeru PESEL UKR możliwe jest jedynie przez tych obywateli(-lek) Ukrainy i obywateli(-lek) innych państw, o których mowa w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. co do których specustawa przewiduje uznanie ich pobytu za legalny na terytorium RP.

Poza obywatelami(-lkami) Ukrainy chodzi więc m.in. o osobę nieposiadającą obywatelstwa ukraińskiego, będącą małżonkiem obywatela(-lki) Ukrainy, o ile przybyła ona do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem(-lką) polskim(-ką) ani obywatelem(-lką) innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zgodnie z komunikatem MSWiA, ministerstwo zgłosiło Komisji Europejskiej jako dokument pobytowy także zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej, które wydawane jest przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców osobom objętym ochroną czasową o obywatelstwie innym niż ukraińskie.

Więcej na temat aktualnych zasad uzyskiwania zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej przez obywateli innych państw niż Ukraina, można przeczytać tutaj: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/zmiana-zasad-wydawania-zaswiadczen-o-ochronie-czasowej/