Nostryfikacja dla obywateli Ukrainy – informacje ogólne, wskazówki – kroki, dokumenty, terminy.

Procedurę nostryfikacyjną (czyli procedurę uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą za równoważny polskiemu dyplomowi) reguluje art. 327 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uzyskanie nostryfikacji dyplomu oznacza, że dyplom zagraniczny jest w Polsce równoważny dyplomowi polskiemu. W wyniku nostryfikacji otrzymuje się zaświadczenie stwierdzające, że dyplom zagraniczny został uznany za równoważny z określonym polskim dyplomem i z określonym tytułem zawodowym (np. magistra prawa). Takiego zaświadczenia można następnie używać (wraz z dyplomem zagranicznym) przy ubieganiu się  o pracę, przyjęcie do szkoły doktorskiej, na aplikację itd. 

Wniosek o nostryfikację należy złożyć w uczelni, która posiada tzw. kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Wykaz dyscyplin określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, są następujące dyscypliny (proszę zwrócić uwagę, że chodzi o dyscypliny, a nie dziedziny):

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

Lp.Dziedzina nauki/sztukiDyscyplina naukowa/artystyczna
1Dziedzina nauk humanistycznych1) archeologia
2) filozofia
3) historia
4) językoznawstwo
5) literaturoznawstwo
6) nauki o kulturze i religii
7) nauki o sztuce
2Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych1) architektura i urbanistyka
2) automatyka, elektronika i elektrotechnika
3) informatyka techniczna i telekomunikacja
4) inżynieria biomedyczna
5) inżynieria chemiczna
6) inżynieria lądowa i transport
7) inżynieria materiałowa
8) inżynieria mechaniczna
9) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu1) nauki farmaceutyczne
2) nauki medyczne
3) nauki o kulturze fizycznej
4) nauki o zdrowiu
4Dziedzina nauk rolniczych1) nauki leśne
2) rolnictwo i ogrodnictwo
3) technologia żywności i żywienia
4) weterynaria
5) zootechnika i rybactwo
5Dziedzina nauk społecznych1) ekonomia i finanse
2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
3) nauki o bezpieczeństwie
4) nauki o komunikacji społecznej i mediach
5) nauki o polityce i administracji
6) nauki o zarządzaniu i jakości
7) nauki prawne
8) nauki socjologiczne
9) pedagogika
10) prawo kanoniczne
11) psychologia
6Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych1) astronomia
2) informatyka
3) matematyka
4) nauki biologiczne
5) nauki chemiczne
6) nauki fizyczne
7) nauki o Ziemi i środowisku
7Dziedzina nauk teologicznychnauki teologiczne
8Dziedzina sztuki1) sztuki filmowe i teatralne
2) sztuki muzyczne
3) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Aktualne kategorie naukowe (wynikające z ostatniej ewaluacji uczelni) są podane tutaj: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/05/13.05.2021_wykaz-kategorii-naukowych-2017_2021.pdf

Postępowanie nostryfikacyjne jest regulowane szczegółowo w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

Zgodnie z par. 2 tego rozporządzenia, do wniosku o nostryfikację dołącza się:

1) dyplom ukończenia studiów;

2) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;

3) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia;

4) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia.

Nie ma potrzeby składania tłumaczeń przysięgłych dokumentów, natomiast uczelnia nostryfikująca może zażądać (po sprawdzeniu formalnym dokumentów) złożenia ich tłumaczeń zwykłych.

Jeżeli badanie dokumentów wykaże różnice w programie studiów, uczelnia nostryfikująca może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

Termin na załatwienie sprawy wynosi 90 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Za postępowanie nostryfikacyjne uczelnia pobierze opłatę, która wynosi 3.205 złotych, ale można się ubiegać o zwolnienie z tej opłaty w całości albo w części. Regulacje dotyczące trybu i warunków zwolnienia z opłaty każda uczelnia ustala samodzielnie.