Obywatelce Ukrainy oświadczenie o powierzeniu pracy zostało zarejestrowane w zeszłym roku, wyjechała do Ukrainy a po wybuchu wojny wróciła. Specustawa mówi, że pracodawca musi zgłosić do urzędu pracy w ciągu 14 dni powierzenie pracy. Czy jeszcze raz pracodawca musi robić to samo?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy ma obowiązek powiadomić powiatowy urząd pracy o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez tego obywatela JEŚLI chce skorzystać z przewidzianego w specustawie prawa do powierzania pracy KAŻDEMU obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium RP, w tym obywatelom Ukrainy wjeżdżającym do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku.

Specustawa wyraźnie wskazuje, że uprawnienie (wynikające ze specustawy!) obywatela Ukrainy do wykonywania pracy na terytorium RP jest uzależnione od terminowego złożenia stosownego powiadomienia do PUP przez podmiot powierzający pracę obywatelowi Ukrainy. W tym kontekście bez znaczenia jest to, czy dany podmiot kiedykolwiek w przeszłości powierzał danemu obywatelowi Ukrainy pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nawet jeśli w przeszłości taki podmiot powiadomił już PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie „oświadczenia”, to by uznać pracę obywatela za legalną na podstawie specustawy, czyli zupełnie w oderwaniu od „oświadczenia”, powiadomienie musi być dokonane jeszcze raz. Na stronie praca.gov.pl zostanie udostępnione osobne narzędzie do składania takich powiadomień, bez związku z powiadomieniami składanymi w przypadku powierzania pracy na podstawie „oświadczenia”.

Jeśli jednak dany podmiot dysponuje ważnym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, to może w dalszym ciągu powierzać pracę cudzoziemcowi będącemu obywatelem Ukrainy na podstawie tego „oświadczenia”, na warunkach określonych w oświadczeniu, dochowując przy tym terminów powiadomień właściwych dla powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie „oświadczenia”. Przy wyborze kontynuowania powierzania pracy cudzoziemcowi na podstawie „oświadczenia” nie jest konieczne powiadomienie, o którym mowa w specustawie. Zgłoszenie takiego powiadomienia nie jest także konieczne gdy obywatel ten wykonuje leganie pracę w oparciu o przepisy art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia tj. np. na podstawie zezwolenia na pracę,  odpowiedniego zezwolenia na pobyt czasowy, ma prawo pracować z samego tytułu posiadania statusu uchodźcy w Polsce itp.

Wydaje się, że wygodniejszym rozwiązaniem jest powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie specustawy, a nie „oświadczenia”, dlatego warto powiadomić PUP o powierzeniu (choćby ponownym) pracy obywatelowi Ukrainy by jego pracę móc uznawać za legalną już na podstawie specustawy, czyli bez konieczności wpisania „oświadczenia” do ewidencji oświadczeń lub uzyskania zezwolenia na pracę.