Planuję wyjechać z Ukrainy do Polski. Mam 17 lat i będę podróżować sama. Jakich dokumentów potrzebuję w tym przypadku?

Ogólne warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium RP dotyczą wszystkich cudzoziemców, tj. są tożsame dla osób w różnym wieku, małoletnich (do ukończenia 18 lat życia) i pełnoletnich. Najczęściej są to: ważny dokument podróży; ważna wiza lub inne zezwolenie, jeśli są wymagane, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, środki finansowe.  Dodatkowo cudzoziemiec powinien uzasadnić cel swojego pobytu. W przypadku ruchu turystycznego obywatele kilku państw (np. Ukrainy) posiadający paszport biometryczny nie muszą posiadać wizy (korzystają z ruchu bezwizowego).  

Nie ma osobnych wymagań dotyczących wjazdu na terytorium RP osób małoletnich. Warto jednak podkreślić, że Straż Graniczna zwraca szczególną uwagę na dzieci, niezależnie o tego, czy podróżują pod opieką dorosłych czy samotnie (Zasady_przekraczania_granicy_przez_osoby_niepelnoletnie.pdf (granica.gov.pl); Czy niepełnoletni cudzoziemcy mogą samodzielnie podróżować i przekraczać granicę ? )

W przypadku osób poszukujących ochrony na terytorium RP po 24.02.2022, które są obywatelami Ukrainy lub członkami rodzin obywateli Ukrainy, powyższe​ warunki wjazdu nie mają takiego znaczenia. Aby wjechać na terytorium RP przydatne są jakiekolwiek dokumenty potwierdzające tożsamość. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, jeśli dziecko nie ma dowodu tożsamości lub paszportu, przydatny jest akt urodzenia.  Warto dodać, że przy nadaniu numeru PESEL organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. Roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. Ważne jest to, że małoletni nie może sam reprezentować się przed organami administracji publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 3 specustawy w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. Małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, podlega wpisowi do ewidencji, zwanej dalej „ewidencją małoletnich”.