Przyjechałem do Polski z Ukrainy, jednak wróciłem tam na ponad 30 dni. Jak mogę teraz wjechać do Polski?

Jeżeli podczas pierwszego pobytu zarejestrowano swój pobyt i uzyskano numer PESEL to po takim okresie pobytu poza Polską traci się uprawnienia, które zostały przyznane przez specustawę. Ponowny wjazd na terytorium Polski, jeżeli nie ma możliwości wjechać w ramach ruchu bezwizowego, może mieć miejsce na podstawie zgody komendanta placówki Straży Granicznej. W takiej sytuacji w ciągu 15 dni od momentu wjazdu należy podjąć kroki w celu legalizacji pobytu. 

Przepisy przewidują możliwość ponownego nadania statusu UKR w wyniku przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Wówczas wjazd ten powinien zostać udokumentowany lub zarejestrowany w rejestrze obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, prowadzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

Jeśli wjazd ten nastąpił przez granice Polski będącą zewnętrzną granicą strefy Schengen ponowne nadanie statusu UKR następuje automatycznie. 

Ponowne nadanie statusu może również nastąpić w wyniku ponownego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. Organem właściwym do dokonania rejestracji powyższych danych jest dowolny organ wykonawczy gminy, tak jak to miało miejsce przy pierwszym wnioskowaniu na nadanie numeru PESEL. W efekcie ponownego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL zgodnie ze specustawą dojdzie do aktualizacji już posiadanego numeru poprzez dodanie do niego ponownie statusu UKR.

W innym przypadku we wskazanym powyżej terminie można wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy wykazać, że spełnia się  szereg warunków wymaganych przez prawo w związku ze wskazanym celem pobytu. 

Można także  złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej, co będzie skutkowało objęciem ją ochroną czasową zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej.