Przyjechałem z Ukrainy w kwietniu 2022, znalazłam pracę. Czy mogę  w 2023 złożyć wniosek o pobyt czasowy i pracę?

O pobyt czasowy w Polsce będą mogli ubiegać się obywatele Ukrainy korzystający z ochrony czasowej w Polsce, jeśli celem ich pobytu w Polsce będzie wykonywanie pracy, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card) lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Wniosek będzie można złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Wyjątkowo, obywatele Ukrainy ubiegający się o jedno z ww. zezwoleń na pobyt czasowy będą zwolnieni z obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim, jeśli wcześniej oddały odciski linii papilarnych podczas uzyskiwania PESEL UKR. Jeśli jednak tego nie uczyniły, osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim w celu oddania odcisków linii papilarnych będzie konieczne, jednak wyjątkowo już po wydaniu decyzji pobytowej (najpewniej w momencie osobistego odbioru karty pobytu czasowego).

W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie będzie spełniać wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub wobec obywatela Ukrainy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, udzielone zostanie mu zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji. Jeśli jednak obywatel Ukrainy wykaże, że spełnia wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy (w celu wykonywania pracy, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej), może ubiegać się o udzielenie mu zezwolenia na maksymalny, 3-letni okres.

Warto pamiętać, że w przypadku wszystkich obywateli Ukrainy, którzy ubiegają się lub będą ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie stosuje się wymogu wykazania, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągnięto w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy odpowiednio wysoki dochód, lub że zatrudnia się odpowiednią liczbę pracowników, lub że prowadzi się działania, które pozwolą w przyszłości osiągnąć wymagany dochód.Przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na różne cele pobytu oraz wymagane dokumenty można znaleźć na stronie: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/procedury/zezwolenie-na-pobyt-czasowy