Rodzice nie mają obywatelstwa Ukrainy a dzieci mają. Czy przysługują im świadczenia 300 +, 500+ ?

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie specustawy i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, zatem można je otrzymać na dzieci, które mają ukraińskie obywatelstwo. 

Z kolei sami rodzice takich dzieci nie są uprawnieni do uzyskania takiego świadczenia dla siebie.

Także świadczenie wychowawcze (czyli 500+) przysługuje tylko obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie specustawy jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Specustawa nie daje prawa do świadczenia 500+ samemu dziecku, choćby było obywatelem Ukrainy. 

Ponadto świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom posiadającym w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 

Samo objęcie rodziców dzieci ochroną czasową (co potwierdza Szef Urzędu ds. Cudzoziemców wydając odpowiednie zaświadczenie), nie jest równoznaczne z nadaniem statusu uchodźcy i nie uprawnia do 500+.

W związku z nadzwyczajną sytuacją, w jakiej znaleźli się cudzoziemcy uciekający z terytorium Ukrainy przed wojną, ale nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, można rozważyć wystąpienie przez rodziców obywateli Ukrainy  z wnioskiem o przyznanie im świadczenia wychowawczego (500+) na dzieci, które objęte są specustawą jako obywatele Ukrainy. 

Wydaje się, że przyznanie w takim wypadku świadczenia byłoby z punktu widzenia interesu społecznego i celu specustawy zasadne, choć w samej specustawie nie uwzględniono wprost takiego przypadku. 

W razie otrzymania decyzji o odmowie przyznania tego świadczenia, możliwe jest zaskarżenie takiej decyzji do sądu, w czym zainteresowanych może wesprzeć Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Warto pamiętać, że osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego. 

Szczegóły procedury ubiegania się o przyznanie tego typu świadczeń opisane są na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców pod linkiem: https://www.gov.pl/web/udsc/ochrona-czasowa-dla-cudzoziemcow-niebedacych-obywatelami-ukrainy.