Skąd dana osoba ma wiedzieć, że jest objęta specustawą, skoro nie wydaje się  żadnych dokumentów, które to potwierdzają?

Faktycznie, specustawa nie wskazuje na wydawanie fizycznych dokumentów potwierdzających objęcie specochroną, rozumianych jako dokumenty ze zdjęciem – za pośrednictwem których można potwierdzić tożsamość. Specustawa posługuje się określeniem „wniosek” np. art. 4, gdzie mowa o wniosku w oparciu o który nadaje się numer PESEL, ale należy zwrócić uwagę, że wniosek ten zawiera znaczną ilość danych np. oddanie odcisków linii papilarnych, zdjęcia, co oznacza, że nie jest to typowy wniosek o PESEL, a raczej jego odformalizowana forma, którą określić można jako wniosek o rejestrację w systemie specochrony. 

Fotografie i odciski linii papilarnych będą gromadzone w RDO. 

Osoby, które złożyły ww. wniosek o nadanie numeru PESEL mogą uzyskać profil zaufany, a następnie będą mogły korzystać z aplikacji mobilnej, w której możliwe będzie pobieranie, przechowywanie i prezentacja dokumentu elektronicznego zawierającego dane z rejestru osób objętych specustawą. Oznacza to, że będzie to dokument elektroniczny. 

Dodatkowo jak wynika z obowiązujących przepisów numer PESEL, który  został nadany na podstawie specustawy będzie ujawniony w rejestrze PESEL poprzez oznaczenie UKR. Można więc przyjąć, że i taka informacja będzie wystarczająca do potwierdzenia, że dana osoba objęta jest specustawą.

Jedną z uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka do ustawy jest właśnie konieczność wprowadzenia dokumentu potwierdzającego korzystanie z ochrony czasowej. Wynika to wprost z przepisów dyrektywy.