Jakie grupy mężczyzn nie podlegają powszechnej mobilizacji i mogą przekroczyć granicę?

Podajemy podstawowe informacje w tym zakresie, jednak zwracamy uwagę, że praktyka po stronie Ukrainy może się zmieniać i różnić od obecnego stanu prawnego. Nawet jeżeli mężczyzna w wieku 18-60 lat posiada orzeczenie o niezdolności do służby, może zostać cofnięty z granicy do punktu poborowego celem powtórnej weryfikacji orzeczenia. 

Powszechnej mobilizacji nie podlegają:

 -osoby wykonujące służbę w czasie mobilizacji lub wojny w innych niż wojsko organach władzy państwowej; 

– osoby uznane przez komisję lekarsko wojskową za tymczasowo niezdolne do służby – do 6 miesięcy od orzeczenia; 

-mężczyźni i kobiety, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do 18 roku życia; 

-osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci; 

-rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka – grupa A, jeśli dziecko nie ukończyło 18. roku życia; 

-opiekunowie lub rodzice zastępczy dzieci do 18 roku życia; 

-opiekunowie stali osób, które zgodnie z ustawą wymagają opieki, w razie braku innych osób mogących tę opiekę sprawować; 

-parlamentarzyści;

-pracownicy organów kierownictwa wojskowego; 

-studenci i doktoranci studiów wyższych, asystenci 

– stażyści, aspiranci i doktoranci; 

-pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni szkolnictwa wyższego i organizacji naukowych, mający stopień naukowy; 

-mężczyźni lub kobiety, których najbliższe osoby zginęły lub zaginęły w trakcie operacji antyterrorystycznych. 

– rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka (w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności)