Ułatwienia dla nauczycieli z Ukrainy.

„Specustawa” przewiduje specjalne ułatwienia dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych chcących wykonywać zawód w Polsce.

Obywatel Ukrainy, przebywający na terytorium Polski legalnie na podstawie art. 2 ust. 1 „specustawy”, może zostać zatrudniony w uczelni jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzenia odpowiedniego konkursu, jeśli oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska.

Na tożsamych zasadach (tj. bez przeprowadzania konkursu, na podstawie oświadczenia obywatela Ukrainy) pracownik naukowy z Ukrainy może zostać zatrudniony w jednostkach naukowych oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk oraz w instytucie badawczym. 

Ponadto przy zatrudnianiu nauczyciela akademickiego na stanowisko: 

1) profesora 

2) profesora uczelni 

3) adiunkta 

4) asystenta

obywatela Ukrainy, która uzyskał tytuł profesora, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy za granicą, można odstąpić od wymagań dotyczących tego tytułu albo
stopnia określonych w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 116 ust. 2).

Co więcej, obywatel Ukrainy, przebywający na terytorium Polski legalnie na podstawie art. 2 ust. 1 „specustawy”, może zostać zatrudniony bez przeprowadzania konkursu na stanowisku pionu badawczego w Centrum Łukasiewicz lub instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, jeśli oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. spełniał wymogi
kwalifikacyjne do zajmowania tego stanowiska.