Ułatwienia dla psychologów z Ukrainy.

„Specustawa” przewiduje specjalne ułatwienia dla psychologów z Ukrainy chcących wykonywać zawód w Polsce.

Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, psychologowie z Ukrainy mogą świadczyć usługi psychologiczne obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce, w tym mogą oni udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

„Specustawa” nie daje podstaw do udzielania takich usług i świadczeń przez obywatela Ukrainy obywatelom polskim. 

Psychologowie z Ukrainy mogą świadczyć powyższe usługi pod warunkiem że: 

  1. przebywają w Polsce legalnie (zarówno na podstawie „specustawy” jak i innych ustaw) oraz
  2. posiadają uzyskany w Ukrainie dyplom: 

1) jednolitych studiów na kierunku psychologia albo 

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia i drugiego stopnia na kierunku psychologia 

– zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego specjalisty na kierunku psychologia albo magistra na kierunku psychologia.

Ponadto, obywatele Ukrainy, przebywający na terytorium Polski legalnie na podstawie art. 2 ust. 1 „specustawy”, mogą – za zgodą odpowiednich organów władzy – być zatrudniani jako psycholodzy: 

  1. w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, 
  2. w placówce wsparcia dziennego,
  3. u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

pomimo nieposiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej odpowiednim dokumentem.

Należy pamiętać, że o zatrudnieniu psychologa z Ukrainy na powyższych zasadach wciąż trzeba powiadomić w terminie 14 dni powiatowy urząd pracy (z wyjątkami przewidzianymi w „specustawie”).

Podstawa prawna (29.04.2022 r.):

„Specustawa” czyli ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 27 ust. 10, 13 i 15, art. 22 ust. 1 oraz art. 64a.