Umowa najmu okazjonalnego – co warto wiedzieć?

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególną formą najmu lokalu mieszkalnego, ukierunkowanego na dodatkowe zabezpieczenie interesów właściciela mieszkania. Przejawia się to tym, że najemca dołącza do umowy najmu oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia lokalu oraz wydania go. Ponadto do umowy najmu dołącza się wskazanie innego mieszkania, gdzie najemca może zamieszkać w przypadku przeprowadzenia egzekucji, jak też oświadczenie właściciela tego innego mieszkania o gotowości przyjęcia najemcy.

Należy zaznaczyć, że spełnienie wymogów w postaci wskazania innego mieszkania oraz przedłożenia oświadczenia jego właściciela o przyjęciu najemcy zostało wyłączone w stosunku do obywateli Ukrainy objętych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Obywatele Ukrainy objęci działaniem tej ustawy przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego zobowiązani są tylko do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym poddadzą się egzekucji i zobowiążą się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu.

Dodatkowe zabezpieczenie interesów właściciela mieszkania przy najmie okazjonalnym przejawia się w tym, że właściciel mieszkania w razie niewywiązywania się przez najemcę z postanowień umowy lub jej zakończenia, może przeprowadzić eksmisję najemcy z mieszkania bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego.