Według specustawy osoby, które są nią objęte ale złożyły wniosek o ochronę międzynarodową mogą wycofać złożony wniosek i będą mogły przebywać w Polsce legalnie przez 18 miesięcy oraz mieć dostęp do świadczeń. Jak wycofać wniosek o status uchodźcy i czy można to zrobić w dowolnej chwili?

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje możliwość zmiany decyzji (rezygnacji) w zakresie ubiegania się o ochronę międzynarodową  (status uchodźcy, ochronę uzupełniającą).  

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 5 specustawy z chwilą wycofania przez obywatela Ukrainy: 

  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej lub wniosku w imieniu których takie podania zostały złożone, 
  • deklaracji zamiaru złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub których takie deklaracje zamiaru dotyczy,  

znajduje do niego zastosowanie art. 2 ust. 1 ustawy. Osoba, która złożyła rezygnację z ubiegania się o ochronę międzynarodową może korzystać z różnych możliwości, w tym świadczeń przewidzianych w specustawie.  

W jaki sposób dokonać poprawnie tej czynności? 

Zgodnie z art. 14 § 1d Kodeksu postępowania administracyjnego pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.  

Przede wszystkim należy zauważyć, że podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 

Pismo informujące Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o wycofaniu wniosku lub deklaracji ubiegania się o status uchodźcy (ochrony uzupełniającej) należy złożyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny urzędu: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa. Elektroniczna skrzynka podawcza: /UDSC/SkrytkaESP 

Ustawodawca nie precyzuje do kiedy rezygnacja z ubiegania się o ochronę międzynarodową powinna nastąpić. Graniczną datą jest na pewno zakończenie postępowania (wydanie decyzji) w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej. Warto pamiętać, że osoba wobec której toczy się postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej nie może korzystać z udogodnień i świadczeń wynikających ze specustawy (np. nie może pracować legalnie lub prowadzić działalności gospodarczej).  

Warto pamiętać, że osoba wobec której toczy się postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej nie może korzystać z udogodnień i świadczeń wynikających ze specustawy (np. nie może prowadzić działalności gospodarczej). 

Warto podkreślić, że zgodnie z treścią specustawy zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje na jego wniosek. Wniosek o którym mowa należy złożyć nie później niż 30 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (de facto jest to wniosek o nadanie numeru PESEL UKR). Najlepiej byłoby więc zrezygnować z ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie.