Wjechałem do Polski przed wojną, skończył się mój ruch bezwizowy. Czy mogę teraz pojechać na Ukrainę na kilka dni i wrócić do Polski?

Zgodnie ze specustawą jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy w Polsce w ramach ruchu bezwizowego przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy. Zatem w omawianym przypadku pobyt na terytorium RP będzie legalny do dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Przepisy te są podstawą do uznania pobytu cudzoziemca za legalny w Polsce pomimo upływu 90 dni okresu ruchu bezwizowego, a nie do ponownego wjazdu na terytorium RP w tym okresie. Aktualnie jednak do Polski wpuszczani są wszyscy obywatele Ukrainy chcący przekroczyć polską granicę.

Należy pamiętać, że po ponownym wjeździe do Polski podstawa pobytu cudzoziemca zmieni się, ponieważ nie będzie to już pobyt w ramach ruchu bezwizowego rozpoczętego przed 24 lutego 2022 roku. Podstawa legalności pobytu przy ponownym wjeździe na terytorium Polski  zależeć będzie m.in. od tego, czy obywatelowi Ukrainy przysługiwać jeszcze będą dozwolone dni pobytu w ramach ruchu bezwizowego, czy też wjazd odbywać się będzie na podstawie zgody komendanta placówki straży granicznej, jednak zasadniczo cudzoziemiec powinien otrzymać zgodę na wjazd na terytorium Polski z  Ukrainy i być objęty uprawnieniami wynikającymi ze specustawy, w tym do uznania jego pobytu w Polsce za legalny.