Wjechałem do Polski z Ukrainy 1.03.2022. Nie wystąpiłem o numer PESEL. Czy to znaczy, że nie mogę otrzymać świadczeń medycznych?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że posiadanie numeru PESEL z adnotacją UKR nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce przez obywateli Ukrainy objętych specustawą (którzy wjechali na terytorium RP od 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy).

Specjalny numer PESEL nadawany obywatelom Ukrainy jest jednym ze sposobów weryfikacji, czy danemu cudzoziemcowi przysługuje uprawnienie do świadczeń medycznych.

Zgodnie z komunikatem NFZ, weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy odbywa się:

1. PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość, m.in.:

  1. paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
  2. zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,
  3. dowodu osobistego,
  4. prawa jazdy,
  5. aktu małżeństwa,
  6. aktu urodzenia,
  7. innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka

2. PO WEJŚCIU W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 12 marca 2022 roku) dodatkowo na podstawie:

  1. specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy,
  2. e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej),
  3. wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL).

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

Zgodnie z aktualnym brzmieniem specustawy w przypadku nadania numeru PESEL w trybie specustawy uznaje się, że osobie, której nadano ten numer, przysługuje uprawnienie do opieki medycznej, ale nie przesądzono, aby nadanie numeru PESEL było warunkiem koniecznym do takiego uznania.