Zmiana zasad wydawania zaświadczeń o ochronie czasowej

Aktualizacja: 30.01.2023

Cudzoziemcy niebędący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. i spełniają warunki określone w decyzji wykonawczej Rady UE, czyli których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ale którzy należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy (więcej: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/co-dokladnie-mowi-nowa-decyzja-wykonawcza-wprowadzajaca-ochrone-czasowa/) mogą korzystać z ochrony czasowej na terytorium Polski, co potwierdzane jest wydawanym przez Urząd ds. Cudzoziemców zaświadczeniem o korzystaniu z ochrony czasowej.

Od 25 stycznia 2023 roku ww. cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej wyłącznie w jeden z podanych sposobów:

  • pocztą na adres: Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa,
  • e-mailem na adres: ochronaczasowa@udsc.gov.pl,
  • elektronicznie przez platformę ePUAP,
  • osobiście w biurze podawczym urzędu przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.

Jak informuje Urząd ds. Cudzoziemców, do wniosku cudzoziemiec powinien dołączyć:

  1. kopię dokumentu podróży, w którym znajduje się potwierdzenie wjazdu na terytorium Polski począwszy od dnia 24.02.2022 r.,
  2. kopię dokumentu, z którego wynika uprawnienie do korzystania przed 24.02.2022 r. w Ukrainie z ochrony lub legalnego pobytu na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały,
  3. oświadczenie dotyczące braku możliwości powrotu do kraju lub regionu pochodzenia,
  4. kopie dokumentów dotyczących pokrewieństwa z osobami uprawnionymi do ochrony czasowej w przypadku dzieci lub innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina.

Dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku, pracownik urzędu skontaktuje się z cudzoziemcem i umówi termin osobistego odbioru zaświadczenia. Po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się z oryginałami dokumentów, dołączonymi do wniosku! Zaświadczenie zostanie wydane tylko po potwierdzeniu ich zgodności z oryginałem.

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie spełnia warunków do objęcia ochroną czasową, postanowienie w tej sprawie otrzyma pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/attachment/733b38cf-45de-4d9c-b0fc-0491c423175d