Czy każdy uchodźca z Ukrainy zgodnie z 31 art specustawy może skorzystać z jednorazowego wsparcia 300 PLN? W jaki sposób je otrzymać?

Art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa) określa, komu przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.

Z przepisu tego wynika, że świadczenie przysługuje każdemu obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy (czyli każdemu obywatelowi Ukrainy, który przybył legalnie na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024, czyli który korzysta z ochrony czasowej w Polsce) i który został wpisany do rejestru PESEL.

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego realizowana jest przez ośrodki pomocy społecznej, do których obywatel Ukrainy musi złożyć stosowny wniosek. Formularze wniosków wraz z informacją o trybie ich składania udostępniane są przez urzędy miejskie i gminne oraz na stronach ośrodków pomocy społecznej (przykładowo: https://warszawa19115.pl/-/jednorazowe-swiadczenie-pieniezne-w-wysokosci-300-zl-dla-obywateli-ukrainy).

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.