Nie jestem obywatelem Ukrainy, wyjechałem z Ukrainy w połowie kwietnia, nie mam wizy. Nie wbito mi na granicy  stempla. Czy nadal mam prawo do 15 dni legalnego pobytu w Polsce?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż jeśli pytający nie jest obywatelem Ukrainy i jest osobą wskazaną w decyzji wykonawczej Rady to nie mają do niego zastosowania regulacje ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytający wjechał na terytorium Polski w oparciu o zgodę Komendanta placówki Straży Granicznej, która udzielona była po uprzednim pozyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej. Zgoda ta udzielana jest bez szczególnego trybu, a przesłanki jej udzielenia określone są w art. 6 ust. 5 lit. c Kodeksu granicznego Schengen. Zgoda komendanta udzielona została na 15 dni i przez ten okres dana osoba może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W terminie 15 dni pytający powinien opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej względnie podjąć działania ukierunkowane na legalizację swojego pobytu w Polsce. Jeśli chodzi o fakt, że pytający nie otrzymał stempla w paszporcie, to sam fakt, iż nie dokonano tej czynności nie oznacza, że dane pytającego nie zostały wprowadzone do systemu informatycznego osób wjeżdżających na terytorium RP. To w interesie pytającego jest zgłoszenie/ zarejestrowanie swojego pobytu w Polsce, ewentualnie uzyskanie stosownego potwierdzenia wjazdu, tak aby w przyszłości nikt nie zarzucił mu nielegalnego pobytu i związanych z tym konsekwencji.

Odpowiadając na pytanie dotyczące terminu końcowego wjazdu na terytorium RP (do kiedy jest możliwość korzystania z wjazdu „na 15 dni” do Polski). Zgoda Komendanta placówki Straży Granicznej, która udzielana  jest po uprzednim pozyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej nie ma szczególnego trybu, a przesłanki jej udzielenia stanowią niejako klauzule generalne (są bardzo szerokie i pozwalają na znaczną dowolność interpretacyjną).  

Charakter zgody jest fakultatywny tj. komendant wyrazić zgodę może, ale nie musi. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, kiedy Komendanci placówek Straży Granicznej przestaną takich zgód udzielać.