Specustawa przewiduje możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy objętych specustawą. Czy aby otrzymać takie zezwolenie trzeba spełniać warunki określone w Ustawie o cudzoziemcach, tj mieć między innymi źródło dochodu, miejsce zamieszkania itp.?

Nowelizacja specustawy podpisana przez Prezydenta RP w styczniu 2023 r. uchyliła art. 38 ustawy, który wskazywał, że Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. W ówczesnym brzmieniu ustawy zezwolenie to miało być udzielane na jego wniosek jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami obywatele Ukrainy objęci zakresem specustawy mają możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, pobyt czasowy w celu w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Nie jest jednak możliwe ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy w innych przypadkach.

Jeśli rozpatrywane  wnioski obywateli Ukrainy o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, ale nie będą oni spełniać przesłanek udzielenia tego zezwolenia (uzasadnienie celu pobytu w Polsce, dłuższego niż 3 miesiące) lub zajdą niektóre przesłanki uzasadniające odmowę, to takim osobom będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji.