Specustawa przewiduje możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy po 9 miesiącach od przyjazdu do Polski. Czy aby otrzymać takie zezwolenie trzeba spełniać warunki określone w Ustawie o cudzoziemcach, tj mieć między innymi źródło dochodu, miejsce zamieszkania itp.?

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie to udzielane będzie na jego wniosek jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi, że zezwolenie na pobyt czasowy nie zostanie wydane w sytuacji, kiedy:

➔ wymagać będą tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

➔ obowiązuje wpis danych obywatela Ukrainy do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub

➔ obywatel Ukrainy złoży wniosek po 18 miesiącach od dnia legalnego wjazdu do

Polski.

Będą to jedyne przypadki, w których urząd odmówi wydania tego zezwolenia.

Brak ubezpieczenia zdrowotnego, wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania czy miejsca zamieszkania, według ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy nie będzie brane pod uwagę przy udzielaniu tego zezwolenia.

Podstawa: Art. 38 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.