Uznawalność grup inwalidzkich z Ukrainy w Polsce – zasady, ogólne wskazówki.

Rzeczypospolita Polska nie jest sygnatariuszem umowy z Ukrainą pozwalającej na wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających/określających stopień niepełnosprawności (grupa inwalidzka). 

Brak jest także wewnętrznych regulacji, przyjętych ad hoc, które z uwagi na zaistniałą sytuację na Ukrainie pozwalałby na wzajemne uznawanie ww. dokumentów. 

Polski ustawodawca w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadził specjalne rozwiązanie pozwalające na tworzenie programów dla osób z niepełnosprawnościami. Szerzej o tym tu: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/informacje-na-temat-osob-z-niepelnosprawnosciami-prawa-osob-z-niepelnosprawnosciami-dokumenty-jakie-moga-wydac-polskie-organy-uprawnienia/

Rozwiązania te nie stanowią jednak o wzajemnym uznawaniu dokumentów potwierdzających niepełnosprawność czy też jej stopień w świetle prawa, ale mogą one być akceptowane w ramach programów PFRON.

Aktualnie zespoły orzecznicze  o niepełnosprawności  nie mając szczególnych rozwiązań prawnych wydają orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności  w stosunku do obywateli Ukrainy w oparciu o tożsame przepisy co osobom posiadającym obywatelstwo polskie.

W tym kontekście Niepełnosprawność lub jej stopień orzekane są zawsze na wniosek, który należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu pobytu.

Do wniosku dołącza się:

1) dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,

2) dokumentację medyczną – na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,

3) dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, o ile takimi dysponujemy np. konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczno-pedagogiczne.

Złożenie wniosku powinno zostać poprzedzone pozyskaniem numeru PESEL – należy podkreślić, że numer ten ma kluczowe znaczenie we wszystkich zagadnieniach związanych z leczeniem, stanem zdrowia etc. Dokumenty dotyczące stanu zdrowia sporządzone w języku innym niż polski powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy nie posiadamy dokumentacji medycznej konieczne będzie przejście przez cały proces badań mających na celu ustalanie przyczynę i istnienie niepełnosprawności a także jej stopnia – dotyczy  to w szczególności chorób i problemów, które nie są widoczne „gołym okiem”.